Vzduchotechnické potrubia sú hlavne v normách STN nazývané aj ako vzduchovody. Terminológiu z oblasti vetrania budov spresňuje STN EN 12792.

Pri zariaďovaní vzduchotechniky akéhokoľvek objektu odporúčame spoluprácu s odbornou projekčnou organizáciou resp. s projektantom z oblasti vzduchotechniky. Ak však zvažujete zabezpečiť vzduchotechniku svojpomocne, dôležité je dodržať niektoré pravidlá.

Výber vzduchotechnického potrubia

Požiadavka na parametre potrubia vyplýva zo zásady z použitého vzduchotechnického zariadenia (klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, výmenníky tepla a vzduchu, vetracie systémy a pod.). Jedná sa hlavne o rozmery a tesnosť potrubia. Ďalším dôležitým parametrom pre výber správneho vzduchotechnického potrubia (vzduchovodu) je prostredie, do ktorého bude potrubie montované.

TVAR A ROZMER

Tvar potrubia v priereze je štandardne kruhový alebo štvorhranný. Možné sú aj potrubia šesťhranné, lichobežníkové a pod., ale v praxi sa s takýmto riešením stretávame veľmi zriedka. Preto sa pri výbere zameriame iba na kruhový a štvorhranný prierez potrubia.

Výhody kruhového potrubia:
štandardizované produkty, lacnejšie, vysoká pevnosť a tesnosť, nižšie náklady na montáž, ľahšia manipulácia a možnosť korekcií priamo pri montáži, estetickosť
kruhovejpg
Výhody štvorhranného potrubia:
ľubovoľný rozmer a tvar, vhodné pre montáže s vyššími nárokmi na priestor, veľkorozmerné potrubia, výroba na mieru, rôzne prevedenie podľa požiadaviek na tesnosť
hranatejpg
Rozmer potrubia:
Prierez:
Pre kruhové potrubie sa používajú rozmery normované podľa STN EN 1506.
rozmerypng
D (mm) odporúčané: (63), 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250
D (mm) dodatočné: 150, 300, 355, 450, 560, 710, 900, 1120

Väčšina výrobcov dodáva potrubie aj v rozmeroch D 180225280 mm. Možné je použiť aj potrubie s iným nenormovaným rozmerom, ale využíva sa len v špeciálnych prípadoch, keď nie je možné použiť normovaný rozmer.
schema_kruhovepng

Hranaté potrubie sa používa vo všetkých možných rozmeroch. Dôležitá je plocha prierezu potrubia, ktorá priamo súvisí s prietokom vzduchu v potrubí. Ideálny prierez je do pomeru strán 1:3. Následne sa stanoví jeho výška a šírka podľa možností a priestoru, kde bude umiestnené. Pri výbere správnych rozmerov treba dbať aj na manipuláciu a uchytenie resp. zavesenie potrubia. Aby bola zachovaná stabilita a pevnosť potrubia, vyrába sa z rôznych hrúbok plechu.
schema_hranatepng

Dĺžka:

Pre kruhové potrubie je z ekonomické hľadiska vhodné voliť dĺžku rovných rúr 3 resp. 6 metrov. Väčšina štandardne dodávaných SPIRO rúr má 3 metre (jednoduchšia manipulácia a skladovanie). Každý iný rozmer sú náklady navyše. Dĺžka rúry sa dá samozrejme prispôsobiť rezaním. 

SPIRO rúra alebo aj špirálovo vinutá kruhová rúra je vyrobená použitím špirálového falca. Tento sa vytvára pevným zlisovaním koncového zovretia plechov, ktoré je úplne uzavreté a vďaka tomu tesné, pevné a bez prehýbania aj pri väčších dĺžkach.
spiropng

Iný typ rúry je rúra s pozdĺžnym falcom, ktorá sa vyrába na mieru v rozmeroch D 100 mm a viac s dĺžkou podľa potreby a možností.

Rozmery tvaroviek pre kruhové rozvody sú štandardizované podľa STN EN 1506 a preto sa presnému určovaniu ich tvaru venovať nebudeme.

Pre hranaté potrubie sa používa štandardná dĺžka rovných rúr 1415 resp. 1395 mm v prevedení prírub FP s falcovaným profilom 20 resp. 30 (kvalitnejšie – 100% tesnosť na prírube a ekonomickejšie riešenie), alebo 1500 mm s lištovými prírubami. Pre domerové kusy sa vždy dodáva jedna strana s voľnou prírubou, ktorá sa nasadí pri montáži po upravení dĺžky rúry. 

Dĺžka strany  Výška príruby Štandardná dĺžka s FP prírubami Označenie prírub
≤ 1100 mm  20 mm    1415 mm          16 (na oboch koncoch)
> 1100 mm  30 mm    1395 mm          17 (na oboch koncoch)

Rovné rúry s väčšou dĺžkou ako je štandardná je možné vyrobiť ako atypické kusy väčšinou s príplatkom.

Tvarové kusy pre hranaté rozvody je možné vyrobiť v akýchkoľvek rozmeroch podľa STN EN 1505. Pri kolenách a T-kusoch je potrebný štandard. rádius 150 mm. Podľa požiadaviek projektu je možné vyrobiť aj R < ako 150 mm, ale v týchto prípadoch sa spravidla používa hranaté vyhotovenie (R=0). Tu je však potrebné brať do úvahy vplyv hrany na prúdenie vzduchu cez potrubie. 

TESNOSŤ

Podľa tlaku vzduchu prúdiaceho v potrubí sa určujú požiadavky na tesnosť.

Tu platí norma STN EN 12237.
tlak_prevedeniepng

tlak_prevedenie2png

trieda_tesnostipng

Pri výbere kruhového SPIRO potrubia máme možnosť vybrať rovné rúry štandardného a tesného prevedenia. Pri triede tesnosti „C“ sa používa na utesnenie špirálového falcu nylónová šnúra.

tlak_potrubpng

 

Hranaté potrubie je rozdelené do tried podľa tesnosti a preto sa vyrába z rôznych hrúbok a rôznom prevedení, ktoré súvisí práve s jeho tesnosťou.

hrubky_potrubpng

Na tesnosť majú významný vplyv aj spoje medzi jednotlivými časťami potrubného systému.

Spoje a spájanie častí potrubného systému

 

 

Spájanie kruhových rúr a tvaroviek nie je vôbec zložité. Tvarovka je vyrobená s rozmerom, ktorý pasuje do rúry. Rúry sa medzi sebou spájajú prostredníctvom vnútorných spojok (Mi) a tvarovky prostredníctvom vonkajších spojok (Ma). Pomocou samorezných skrutiek resp. nitového spoja sa jednotlivé časti upevnia. Na utesnenie sa používajú štandardne hliníkové pásky. Hliníková páska sa 2-krát ovinie okolo spoja a konce sa umiestnia na nie pohľadovej strane.

 

spoj_potrubpng

Pri zvýšených požiadavkách na tesnosť sa využíva systém s gumičkou (Obr. 1), alebo spájanie pomocou lisovaných prírub (Obr. 2) prípadne pomocou rozoberateľných resp. nerozoberateľných rýchlospojok (Obr. 3).

spoj_potrub2png

Hranaté potrubie sa spája spravidla pomocou prírub. Ideálne je, ak sa príruba vytvaruje priamo z plechu potrubia (tzv. FP), kedy nedochádza k netesnostiam spôsobeným nasadením príruby, resp. jej nedostatočným zatmelením, ako je to pri lištových prírubách. Rozmery prírub sú štandardizované a podľa veľkosti potrubia sa používajú dva typy. FP 16 (resp. P20) pre rozmery strany ≤ 1100 mm a FP 17 (P21) pre väčšie. Správnu voľbu prírub, hrúbky materiálu, tmelenia, požitie dištančných tyčí a pod. zabezpečuje spravidla výrobca avšak u neoverených dodávateľov je vhodné dodržanie potrebných parametrov skontrolovať.

hran_potrubpng

Montáž hranatého potrubia prebieha nasledovne. Medzi príruby jednotlivých častí potrubia, ktoré chceme spojiť, sa po celom obvode vloží polyetylénové tesnenie, štandardne s rozmerom 4×15 mm. Pre zabezpečenie požadovanej tesnosti musí mať tesniaca páska hrúbku min. 4 mm. V prípade vodotesného prevedenia je potrebné použiť butylovú tesniacu šnúru. Tesniace pásky je potrebné v rohoch vždy prekryť a dôkladne spojiť s vnútornou stranou potrubia. Po spojení jednotlivých dielov potrubia sa príruby upevnia v rohoch skrutkovým spojom (M8). Ak sú strany potrubia dlhé, alebo na dosiahnutie lepšej tesnosti, používajú sa svorky „C“. Pomocou týchto svoriek sa dotiahnu príruby v strede hrán, prípadne podľa potreby, kdekoľvek pozdĺž spoja.

spoj_potrub3png

Ďalší možný avšak podstatne menej používaný spôsob spájania hranatého potrubia je zasúvací profil, ktorý je podobný ako pri kruhovom potrubí. Využívajú sa vnútorné spojky z plechu hrúbky 2 mm, ktoré sú pevne pribodované ku jednému koncu potrubia. Druhý koniec potrubia je voľný. Potrubie sa spája zasúvaním jednotlivých dielov do seba a spájaním pomocou samorezných skrutiek (resp. nitov) a al. pásky.

hrubky_potrubpng

PROSTREDIE

Prostredie, kde bude vzduchotechnické potrubie inštalované, má významný vplyv na voľbu materiálu potrubia. Štandardne sa vyrába potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu s min. vrstvou zinku 275 g/m2. Pre vyššie nároky na odolnosť potrubia sa používa plech nerezový. Občas sa však stretneme aj s potrubím z čierneho plechu, z medeného plechu, titánzinkové, s náterom či s potrubím z plastu. Pre vzduchotechnické zariadenia dopravujúce vzduch bez agresívnych a abrazívnych prímesí je však štandard pozinkovaný plech.

Požiadavka na špeciálne prevedenie vzduchotechnického potrubia sa môže vyskytnúť hlavne pri montážach do náročných prevádzok, ako napr. nemocnice, kuchyne a reštaurácie.

Prevádzka / Prevedenie / Vyhotovenie:

  • Nemocnice / Hygienické / Tmelené špeciálnym zdravotne nezávadným tmelom, čisté, konce potrubia chránené fóliou
  • Kuchyne a reštaurácie / Vodotesné potrubie /  Celoletované resp. celotmelené
  • Kuchyne a reštaurácie / Potrubie na odvod olejových aerosolov / Špeciálne tmelené

V súvislosti s prostredím je dôležitým bodom rozhodovania aj umiestnenie resp. uchytenie potrubia. Možnosti sú rôzne, ale najčastejšie sa využíva zavesenie pod strop. Šetrí sa tým miesto a potrubie sa dá jednoducho zakryť napr. sadrokartónovým podhľadom.

Na zavesenie kruhových rúr sa používajú objímky so závitom M8 (resp. M10) pre závitové tyče resp. do rozmeru 315 závesy typu „V“. Spravidla sa objímky umiestňujú každé 3 až 4 metre potrubia.
mont_potrubpng
Postup je jednoduchý: Narážacia hmoždinka M8 sa narazí do príslušnej vyvŕtanej diery v strope. Do hmoždinky sa naskrutkuje závitová tyč (dodáva sa v 1m dĺžkach) skrátená na potrebný rozmer resp. predĺžená pripojením ďalších pomocou spojovacej matice M8. Na voľný koniec závitovej tyče sa umiestni objímka s požadovaným rozmerom podľa priemeru potrubia, ktorá má taktiež dieru so závitom M8 pre závitovú tyč. Potrubie sa vloží do objímky a zafixuje sa dotiahnutím skrutiek po bokoch objímky. Pri potrubiach do rozmeru 315 je možné nahradiť objímku závesom typu „V“. Závitová tyč sa prestrčí cez dieru v strede závesu a upevní sa pomocou matice M8. Záves sa pripevní k potrubiu napr. samoreznými skrutkami.

Pre zavesenie štvorhranného potrubia sa obvykle používajú komerčne dostupné závesy typu „Z“ a „L“ so závitovými tyčami M8 (M10). Pomocou nitov prípadne samoreznými skrutkami (čo najkratšími, max. 13 mm, v súlade s STN EN 12097) sa odporúča záves pripevniť každé 3 až 4 m k potrubiu. Postup je podobný ako pre kruhové potrubie s použitím závesu. Záves typu „L“ sa pripevňuje na boky potrubia a záves „Z“ k spodným hranám. Na upevnenie štvorhranného potrubia sa používajú spravidla dva závesy umiestnené oproti sebe. Pre montáže s vyššími požiadavkami na nosnosť sa využívajú nosné montážne lišty
mont_potrub2png

Ako univerzálny závesný prvok sa často používa dierovaná závesná páska, pomocou ktorej je možné realizovať menej náročné montáže.

Pri voľbe závesov pre kruhové aj pre štvorhranné rozvody je potrebné brať do úvahy, že závesy musia za všetkých prevádzkových podmienok zaistiť dostatočnú stabilitu a riadne fungovanie vzduchotechnických rozvodov a aby aj pri čistení rozvodov nehrozilo riziko pádu potrubia a závesov.